Sarmasági református templom

Templom
Sarmasági református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1806

1796-ban született meg az a gondolat, hogy új református templomot építsenek, amely 10 év alatt fel is épült.

Története

Derecskei Demeter barát pap Szilágyság reformátora volt, több mint valószínű, hogy 1527-1530 között Sarmaság is általa reformálódott. Valamikor a XV. század végén, katolikus templom állt. Erre utal a jelenlegi templom mögötti kertben található szabályos szentély körvonala. Történetéről nem maradt fenn semmiféle írásos dokumentum, csak következtetni lehet, hogy e templomot a reformáció után átvehették az akkor élő protestánsok.

Első papjáról 1638-ból tudunk, aki igét hirdetett a sarmaságiaknak. Új templomának építéséig ezt a volt római katolikus templomot használták.

1646-ig a falunak unitárius egyházközössége is volt. Ebben az évben Kemény János egy 1,5 mázsás harangot öntettett, melyen német felirat is van: Genero-sus Dominus Ioannes Kemény Consil. intim Tessaur. sup. cels. ac. com. sup. Alben. trans in memor. Eccl. Sarmaság, fudicurativ hane campanam. Mit Gottes Hilfe tosz mich Anton Uten in Weisenburg A.D. 1646. 1682 előtt a törökök majd a kurucok elpusztítják a falut.

Egyik legrégibb úrasztali edénye egy ónkanna 1698-ból Antal Mihály adománya. Valószínűleg csőrös ónkannája is a XVII.századból való. Úrasztali edényei közül megemlítjük gróf Teleki Zsuzsanna 1752-ben ajándékozott szép művű aranyozott ezüstkelyhét; van még egy kenyérosztó ezüsttányérja ismeretlen időből. Régi óntányérja kb. a XVIII.században készült, sajnos adományozóinak neve nem maradt fenn az utókorra.

Egyházközsége 1785-től vezeti az anyakönyveit. Borosztó füles ónkannája 1793-ból való.

1796-ban, a falu református temploma a község közepén, északnyugat és délkelet irányában a domboldalon épült, 1806-ban lett kész; 46 ezer tégla felhasználásával torony nélkül, ekkor még zsindellyel volt fedve. 1797-ben Bodnár Dániel volt a gyülekezet kántora, akit a környéken szép hangjáról mindenki ismert.

A templomhajó hossza 25,40 méter, szélessége 12,40 méter. A sarmasági gyülekezet saját költségén 1820-ban Kolozsváron egy 5 mázsás harangot öntettett,   A 32 méteres magas tornya 1831-ben készült el, és mai napig szerves része a templomnak. 1847-ben  783 lakos élt a településen, ebből 758 református volt.

1855-ben felszerelik a templom első orgonáját, amely 8 regiszteres és Kiszel István váradi orgonakészítő mester munkája. A két bejáratos, két karzatos templomban 1859-ben új padokat helyeznek el.

1865-ben a templomot újra zsindelyezik. 1867-ben elkészült a Sarmaság-Haraklány közötti kővesút. Az 1885-ös tűzvészkor minden leégett, csak a templom csupasz falai maradtak meg. Mindkét harangja megolvadt. 1887-ben a gyülekezet áldozatos segítségével mindent újra építenek: új mennyezetet, karzatokat, padokat, szószéket. Úgyanabban az évben  a települést vasút köti már össze Erdély más helységeivel.

Úrasztali terítői közül a legrégibb egy varrottas vászon terítő 1889-ből, a másik hímzett selyem régi úrasztali terítőjén dátum nincsen.

Tíz regiszteres orgonáját Kolonics István kézdivásárhelyi orgonakészítő mester készítette, és 1892-ben szerelték fel a régi orgona helyett. 1896-ban újabb külső és belső javításra szorul a templom,mert a templom és a torony falai megrepedeztek, a templom hátsó fala megmozdult egy-egy földmozgás következtében. Ekkor a hatóság bezáratta; a templomot életveszélyesnek minősítve az épületet.

Elkezdődött a nehéz munka: megvasalták a templomot és tornyot, támpillérekkel látták el az épületet, a keletkezett réseket befalazták, kivül-belül lemeszelték. Két harangot öntettek: egy 164 és egy 70 kilogrammost. Ez utóbbi kisharang Szikszay Lajos alispán ajándéka volt. 

1901-ben a legények karába is padokat állítottak be. A gyülekezeti adományokból 1902-ben új úrasztalát vásároltak. Egy úrasztali pohár Farkas Sándor lelkész és a hívek adománya 1905-ből, ugyanezt az évszámot viseli egy kis úrasztali ezüsttányér is.

1909-ben bádogozták a templomot, s a torony is új gömböt kapott, ezt Karsay Sándor somlyói bádogosmester készítette.

1910-ben nyilt meg az első kőszénbánya a Vanicsek-féle birtokon. 1917-ben a nagyobbik 164 kilós harangot elviszik hadi célokra, az orgona homlokzatsípjait szintén. Antal Mihály által adományozott borosztó ónkanna 1919-ben elveszett.

1920-ban 335 kertesházban 1718 magyar, 188 román és 24 izraelita élt. 1922-ben újból szükségessé vált egy templomjavítás, mert a falak újból megrepedeztek. Még négy támpillért raknak betonból és a réseket betömték. Ez évben rendeltek Bukarestből egy 200 kilogrammos nagyharangot a háborúba elvitt helyett. 1925-ben a vihar felszakította az amúgy is gyenge fedélzetet és ezt ekkor felújították. 1929-ben a repedések a templomon újra jelentkeznek, újból javítani kellett.. A csúszós,agyagos talajon álló templom támpillérjeit lebontják, mert ezek nem váltották be a hozzájuk fűződő reményeket, nem állították meg a falak folytonos, veszélyesmegrepedéseinek folyamatát. Végül is szakvélemény a víz lecsapolása mellett döntött, amit ekkor meg is oldottak. 

A templom 200 kilós nagyharangja megrepedt, ekkor a gyülekezet egy nagyszebeni céggel két harangot önttetett, 544 kg és egy 266 kg-ost. 1937-ben a templom fedelét lefestették. 1938-ban az orgonakarzatra padokat tettek, ebben az évben 2112 lelkes az anyaegyház. Ez az év az adományok éve volt, mert a gyülekezet egy keresztelő ezüstkehelyt, egy kenyérosztó ezüsttányért, egy bordó selyem úrasztali terítőt adományozott az egyházának és még sok népies hímzésű keszkenővel együtt.

1943-ban közadományokból általános templomjavítást hajtottak végre. 1947-ben betonlépcsőt öntöttek a templom elé. 1948-ban még középszolnok vármegyéhez tartozik az egyházközség. Vadon Andor  a sarmasági egyházközség lelkipásztora öngyilkos lett, vagyonát az egyházra hagyta.

1950-ben fedélzetjavítást, festést, belső meszelést végeztek a templomon. 1951-ben megkezdték a templom külső renoválását is; festésre, padlástapasztásra került sor, majd toronyajtókat cseréltek és a karzatot betonoszlopokra helyezték. 1953-ban kezdődött a község villamosítása.

1955-ben a gyülekezet újraönteti kisharangját. 1956-ban új lelkészlakást építenek. 1958-ban újra külső és belső javítást végeznek a templomon. Ekkor teljesen felújították a templomot. 1965-ben az újrajelentkező falrepedések miatt megépítik a templom duplafalú beton támfalát és vaskerítését.

1966-ban 1167 telkesházban 4658 lélek lakik. (86% magyar) Ebben az évben bevezetik a villanyt a templomba. Ekkor készült el a templomhoz felvezető lépcső, és a kerítést is lefestik. 1969-ben lefestik a belső bútorzatot, az orgonát megjavítják (mivel még az első világháborúba-hadicélokra-vitték   21 sípját).

Érdekes módon 52 év múltán előkerült az egyház elveszett borosztó ónkannája. 1970-ben a templomtető festésére került sor. Szórvány is tartozik Sarmasághoz: Part, Nagyderzsida, Majád és Kisderzsida. Ezekben a román falvakban összesen 20 református él.

1975-ig minden nagy ünnepen - húsvétkor, pünkösdkor, újkenyérkor és karácsonykor - rendszeresen kijárt a helybeli lelkész istentiszteletet tartani, úrvacsorát osztani. 1976-ban a két portikus földjét betonozták. A templomot járdával vették körül.

1980-ban Sarmaságon 920 magyar család 3352 lélekkel alkotja a helybeli református eklézsiát. 1980-ban a harangokat csapágyakra szerelték. Egy kivételével úrasztali terítői és keszkenői újkeletűek. A faluban sűrűn fordulnak elő stílizált tulipános kendők szélöltéssel kivarva. Ilyenek az adományozott új terítők is.

1987-ben új kakas, csillag és toronygömb kerül a tornyra, a templomtetőt és a toronysisakot lefestik. 1990-ben Varga Béla gyülekezeti tag kimeszelte a templom belsejét.

1992-ben 3583 lelkes anyaegyáza a Szilágysomlyói Egyházmegyéhez tartozik. 600 körül van azoknak a gyermekeknek a száma, akik vallásoktatásban részesülnek. 1993-ban a templom külső javítását és festését végezték el a gyülekezet pénzén.

A portikus elvált a templomtesttől, ezért lebontották. Helyébe a gyülekezet hozzájárulásával egy újat, nagyobbat és a maga nemében egyedülit építettek. Jelenlegi portikusa akkora, hogy benne bibliaórát és vallásoktatást is tartanak. E munka elvégzése után a templomnak 3 karzatja lett. A templomban gróf Kemény Sámuel családi címere látható.

Jelenleg a sarmasági református gyülekezet 3400 lelkes, 800 ülőhelyes templommal rendelkező anyaszentegyház. Téli hideg időben a templom fűtése nincs megoldva. Harangozása hagyományos. A sarmasági gyülekezet a Szilágysomlyói Egyházmegyéhez tartozik.

Templomkertje rendezett, a templomhoz karfával ellátott cementlépcső vezet. Mivel a munkavállalási lehetőség jó, a lakosság helyben maradt, a fiatalok sem hagyják el a falut, így a gyülekezet száma nem csökken hanem nő. Ezt bizonyítja az, hogy évente 40-50 gyerek konfirmál.

A bányateleptől a falu központjáig, a több kilométerre levő templomig télen vagy rossz időjárási viszonyok között elgyalogolni nemcsak az időseknek jelentett gondot, hanem gyakran a kátéórára járó fiataloknak is. Ezért szükségből 2001 áprilisában egy különálló gyülekezet jött létre, a bányatelepi gyülekezet.

2002-ben a sarmasági református anyaszentegyház a bányatelepi gyülekezet megalakulása után 2951 lelkes. Jelenleg a Szilágysomlyói egyházmegyéhez tartozik.

Hivatkozások

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Püsök József Attila, lelkipásztor

tel.: 0260-655112, 0744-237293

Sarmasági református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.