Sülelmedi református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1812

A reformáció Sülelmeden korán elterjedt, évszázadokra teljesen kiszorítva a katolikus vallást.

A település és egyházközségeinek története annyira egybefonódott egymással, hogy múltjukról csak együttesen lehet szólni.

Egyházi feljegyzések tanulsága szerint Sülelmed a reformáció kezdetén virágzó település volt. 1823-ban a templom kisebbik harangján a következő felirat állt: „A Sülelmedi Ref. Ecla számára 1526-ban öntettem, 1816-ban megromlottam, 1820-ban pedig gróf Korda Anna özvegy Toldalagi Lászlóné megbővítve újraöntetett Kolozsváron és szokott helyemre, a Sülelmedi Ref. Eclésiára visszaküldött". (A régi harangot 1848-ban a sülelmediek „a nemzeti ügy oltárára odaadták".)

A tatár, török, német, labanc pusztítások megtizedelték többször is Sülelmed lakosságát. A 17. század elején Ardóhoz tartozik egyháza. 1628. február 23-i esperesi jegyzőkönyv szerint: „papi díjlevelet szerez és magának papot bír. Hajdan igen népes esperesi lakóhely volt, de az országnak régi háborús volta és az idegen ellenségnek kegyetlen rablása miatt templomostól együtt elpusztultak".

A református egyház újraszerveződése gróf Korda Anna nevéhez fűződik, aki 1808-ban templomot, parókiát építtet saját költségén, fizeti a papot. Ebben az évben önállósítják ismét református egyházát és Szamoscikóról a papi hivatalt áthelyezik Sülelmedre.

A templomot 1812. október 18-án szentelték fel. Déli falában fekete kőtábla található a következő felirattal: Magyar helység, Sülelmed templomát régen a tatárok elpusztítván újból építtette 1811-ben Isten dicsőítésére gróf Korda Anna néhai gróf Toldalagi László özvegye. A tábla ma is megvan.

1808-ban nyolc református család él itt, a gyülekezet lélekszáma 1900-ra is alig éri el az 56-ot. Az egyházközség istápolói között találunk más gondviselő asszonyokat is: gr. Kornis Miklósné gr. Dégenfeld Mária és Péchy Sarolta. 1938-ban az egyházközség Péchy Zsigmond adományaként új harangot kap.

1909-ben gr. Dégenfeld Mária saját költségén építteti a mostani parókiát, és 1912-ben renováltatja a templomot. A parókia falán, egy márványtáblán a következő felirat áll: "A néma kövek századokon át fennhangon hirdetik méltóságos özv. Péchy Mihályné Dégenfeld Mária grófnőnek jócselekedetekben ékeskedő áldozatkész buzgóságát. - 1909. A hálás református egyház."

Jelentősebb egyházi klenódiumok: egy ón keresztelőkanna Sül. Rf. Ecc. A. o. 1620 felirattal és egy úrvacsorai kehely aranyozott ezüst foglalatban kókuszdió 1806-ból, gr. Korda Anna adománya.

Hivatkozások

További információ

tel.: 0040-262-264-305

        0040-748-358-500

Sülelmedi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.