Szilágynagyfalusi református templom

Templom
Szilágynagyfalusi református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Korábbi egyház:
RKT
Építés ideje:
1450

Az 1325-ben épült első temploma tulajdonképpen Pálos-rendi kolostor volt. A kolostort 1556-ban lerombolták.

Építése

A templom műemlékké nyilvánítása a millennium tájékán az épület alaprajzi, szerkezeti és formai vizsgálata alapján történt és annak építési idejét az 1450-1480 közötti időszakra helyezték.

Története

Nagyfalu határában őskori temetőhalmok vannak.  A lerombolt templom helyébe római katolikus templomot építettek. Késő gót stílusú temploma földesúri alapításának köszönheti keletkezését a XV. század második felében, melyet  a Losonczi Bánffy család építtetett a Piac téren. 

Ezt a római katolikus templomot vették át a Szilágyságot is meghódító reformáció után a helybeli reformátusok. A szentély kétszer hornyolt bordákból rakott hálóboltozata félnyolcszögű keresztmetszetű, illetve hengeres falpilléreken nyugszik.

Ma már műemlék templom, öt renoválás után is megőrizte a késő gótika stílus jegyeit. A parleri rendszerű hálóboltozat három csomópontját egy-egy  kerektalpú  zárókő díszíti, mint például a Bánffy család címere. A kétosztatú hajóablakok mérműveiben a késő gótikus halhólyagos formák változatai vannak jelen. A gót stílus hanyatlásának az idejére mutat, illetve enged következtetni a csúcsíves díszes ablak s a szentély boltozata.

A szentély helyett a reformátusok karzatot építettek. Ezzel szemben van a templom másik karzatja az orgonakarzat.

Említésre melt, hogy híres személyiségek is megfordultak a faluban, mint I. Rákóczi György 1644-ben, Thököli Imre 1678-ban.

Úrasztali ezüsttányérja Z.M. adománya - 1678-ból, fedeles borosztó ónkannáját 1685-ből, Cheresteli Mihály csináltatta, kivülről teljesen aranyozott ezüstserlegét Ajtoni Anna ajándékozta az egyháznak, és 1692-ből való. Egy másik borosztó ónkannája ismeretlen időből való, akinek adományozójának neve sem ismert. Aranyozott ezüst úrvacsorai kelyhe nagyon szép gravírozással írásnélküli. Úrasztali keszkenői közül a legrégibb, 1694-es évszámot viseli.

Kenyérosztó óntányérját 1711-ben Hunyadi János prédikátorságában kapta az egyházközség, szélein gravírozott kenyérosztó ezüsttányér, egy aranyozott borosztó kehely amelynek csak a talprésze gravírozott, és egy keresztelő kancsó tányéraljjal, ismeretlen időből.

Mint általában a környéken 1715-ben színtiszta magyar a település. 1720-ban a településen 500 fő lakott. 1747-ben 1724 fős település, 1320 lelkes anyaegyházzal. 1751-ben partiumi zsinatot tartanak itt. A templomon 1760-ban nagyjavítást hajtanak végre. A harangokat 1764-ben öntötték, noha a kőtorony építésre csak 1777-ben nyertek engedélyt. Addig fatorony állott a templom mellett.

1770-ben a déli előcsarnok árkádíveit befalazták s egy kisméretű ajtót képeztek ki benne. Az ekkor épült portikusz 3,5x3 m-es. Tornyában már óra működik. 12 regiszteres templomi orgonáját 1773-ban szerelték be. 1783-ban az eredeti fatorony helyett már kész az új kőtorony, és az ünnepi átadásra nagyjavítást is végeznek a templomon. Templomtornyát 1783-ban szentelték fel.

1859es tűzvészben a torony, toronyóra, orgona, a templom két harangja és a templom belső berendezése elpusztult, a tűz martaléka lett. Ebben az évben Kolozsváron 450 kilogramos nagyharangot öntettek a megolvadt harang helyett Andrásovszky János műhelyében. 1867-ben nyerte mai alakját, ekkor egészen átépítették. 1887-ben Surányi Gyula református lelkésznek, nyomtatásban megjelentek imádságai és versei.

1890-ben a falu 1922 lakossából 1722 fő magyar. Ekkor anyaegyháza 1533 lelket számlált. 1896-ban a falu jó hangú kántora Lénárd Sándor kisérte orgonán a gyülekezet énekeit. Nagyfalu lakossága 1910-ben 2507 fő (magyar és román összetételű). Két emlékezetes jó kántora volt az egyházközségnek a közelmúltban: Arany Géza 1907-ben és Nagy Lajos 1911-ben.

1920-ba a falu összlakossága eléri a 2487 főt, és ennek zöme 1902 magyar. 1926-ban a kinevezett lelkész  nélküli református egyházközség ügyes-bajos dolgait Szilágyi András számadó gondnok látta el. Kisebbik 350 kilogramos harangját 1931-ben öntötték Kuzsiron Klei Oszkár műhelyében.

Református gyülekezete 1938-ban 1863, 1941-ben 1954 lelkes volt. Ebben az évben emlékezetes nagy temetés volt, Gócz Lajos helybeli lelkészt Kádár Imre, Kalló Gyula és Köblös Endre búcsúztatta. 1956-ban nagyjavítást ejtenek meg a templomon a hívek áldozatos adományaiból. A többi szilágymegyei református templomhoz viszonyítva egyike a legnagyobbiknak.

Központban álló szép nagy református templomában a padokban 800 ülőhely van. Tornyában két harang van, harangozása hagyományos. Az egyházközségnek van két harmóniumja is, külföldi szeretettszolgálat ajándékaként. Sekrestye állt egykor a szentély és a hajó ízesülésénél, melyet ma már egy befalazott szemöldökgyámos sekrestyeajtó jelez.

1992-ben 2440 nyilvántartott magyar élt a faluban, ekkor 2215 lelkes volt a református gyülekezet, a különbség más felekezetek hívei. Az utolsó renoválás a templomon 1995-ben történt, a hívek áldozatos segítségével. Templomhajójának mennyezete egyszerű kék fakazettás, sárga csilagokkal a közepén.

A templom belső méretei: a hajó 10x20 m-es, a szentély 11x11 méteres. Hajójának szószékfelöli oldalán ablak nincs, a szembenlevő falon 6 csúcsíves ablak engedi be a világosságot a templomba. Tornyában működő toronyóra van. 2000 a nagyközségnek 1745 lelkes istenszerető gyülekezete van. Ebben az évben ünnepélyes keretek közt leplezték le azt a fekete márványtáblát amin a szilágynagyfalui egyházközség lelkészeinek névsora található a reformációtól napjainkig. A nagyfalusi anyaszentegyház a Szilágysomlyói Egyházmegyéhez tartozik. Templomkertje bekerített, ápolt virágos zöld övezet.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Lukács József, lelkipásztor

457260 Nusfalau, str. Petofi Sándor nr. 19, jud. Salaj,

tel/fax: 0260-670358; 0740-879455

Szilágynagyfalusi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.