Szilágysámson református temploma

Templom
Szilágysámson református temploma
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
18. század

Eredetileg római katolikus temploma a XVI. században épült. A XVII. század elején unitárius vallású település.

Építése

A templom építésének ideje ismeretlen, tudjuk viszont Petri Mórtól, hogy 1784-ben már állott, és ekkor zsindellyel fedték be, s azt is, hogy 1837-ben építették a tornyot kőből.

Története

1620 körül Bethlen Gábor fejedelem idejében tért át összes híveivel a református vallásra. Első harangja 1652-ből való, Georg Wierd eperjesi harangöntő munkája, 300 kg, magassága 54 cm, az alsó sugár 70 cm, ami még a régi fatoronyban állt. Felirata: Anno Domini MDCLII In honorem dei fundit me Georgius Wien in Epperjes.

Zömök, szépen ívelő testű harang. A harang koronáját hat ember alakú fül alkotja. A palást alsó részén egy borda fut körbe, a hornyán kettős barázda.

1715-ben színtiszta magyar település (72 fő) és evang. ref. jellegű egytantermű elemi iskolja volt. A régi templomának belseje tele volt freskókkal.

Nagyon szép ezüst kelyhe 1721-ből, Ilosvai Borbély János és Dobai Krisztina adománya. Egyik ónkannája és egy aranyozott ezüst kis tányér 1723-ból származik. Ez utóbbi Nagy Pál ajándéka, feltehetőleg egy keresztelő kancsó tányérja lehetett. 1750-ig leányegyháza : Mocsolya.

A legrégibb úrasztali  teritője batisztból van, arany és ezüst szálal virágmintákkal úrihimzéssel a széleken, 1748-ból, Nagy Pálné Balyika Anna csináltatta.

A másik két harangot Klein Oszkár öntötte 1924-ben Kudzsiron. A feliratuk ugyanaz: Isten dicsőségére öntötték a szilágysámsoni református egyházközösség tagjai az Úrnak 1924-dik esztendejében. E két harangot azoknak a helyébe öntötték, melyeket az 1848-as szabadságharc, illetve az első világháború idején vittek el. Ezek közül az egyiket 1770-ben ilosvai Borbély János gondnoksága idején öntötték, a másikat 1830-ban közadakozásból.

Egyházi anyakönyvet 1779-től vezetnek. 1784-ben már állott a református templom zsindelyes tetővel, különálló tornnyal.

1790-ben észak felöl ablakot vágtak a templomra. A XIX. század elején a falak freskóit lefestették (lemeszelték). A helybeli református egyházközség klenódiumainak nagy részét 1823-ban báró Apor Pál táblabiró adományozta.

Itt született 1825-ben a falu nagy szülöttje Szikszai Lajos, a későbbi - Szilágy vármegye alispánja.

A harmadik harangját 1830-ban öntette a sámsoni eklézsia. A templom kótornyát 1837-ben építették a fatorony helyett, ugyanakkor kitoldották a templomot az akkor még különálló torony felé.

Az egyházi klenódiumok egy másik részét 1841-ben Apor Gergely jegyző ajándékozta az egyháznak. Harmadik harangját a hivek adakozásából 1830-ban kapta az egyház.

1848-ban egyik harangját elvitte a forradalom. Templomtorony 5x5 méteres négyzetalakú alapra épült. Templomának három bejárata van.

1893-ban Szikszai Lajos kék brokátselyemből készült, búzakalászokkal, szőlőlevelekkel és fürtökkel díszített aranyskófiumos hímzett, szélein aranyszálas rojtos úrasztali terítőt ajándékozott a sámsoni egyházközségnek.

1900-ban az orgona felöli részen az eresz alatt még látható nyomai voltak a szárnyas angyaloknak. Ebben az évben a lakosság 1175 fős (951 ref.).1910-ben 1313 magyar lakosa van a falunak. 1917-ben az első világháború idején elvitték a második harangját is, hadicélokra. 1924-ben közadakozásból (gyülekezeti adományokból) két harangot öntettnek Kudzsiron, egy kis (45 kg-os, 42 cm-es), és egy közepes (104 kg-os, 57 cm-es) harangot, a hiányzó harangok helyett.

Itt született Csizmadia Sándor (1871-1929) költő szerkesztő és politikus.

1938-ban 1174 lelkes az anyaszentegyház, majd 1941-ben 1201 református lálekről szólnak a feljegyzések. Templomhajója 18 méter hosszú, hátsó külső fala lekerekitett. Egybejáratos portikusának két ablaka van.

1942-ben 1191 lelkes anyaegyház, templomának már ekkor 428 ülőhelye van. A második világháború idején több klenódiuma elveszett. Aranyozott fedeles úrvacsorai kelyhe ismeretlen korból és adományozótól származik. Van még egy nagy gravirozott tálcája ismeretlen időből. Templomi padjaiban 236 karzatán 60 ülőhely van.

Orgonája 12 regiszteres amely a legénykarzattal szemben foglal helyet a gyermekkarban. 1970-ben 505 telkes házú falu 1501 lakossal. A templom mennyezete fehér vakolású síkmennyezet. Harangozása hagyományos. A templom délnyugati homlokzata előtt egy 32  méteres torony áll. A templom tornyában óra áll.

Két régi úrasztali terítőjén kívül keszkenői és terítői mind újkeletűek. 2002-ben 965 református él a faluban. A templom és a torony lemezzel borított. Téli hideg időben a templom fűtése megoldott, fafűtéses. Rendezett bekerített templomkertje van, virággal beültetett. Jelenleg a Zikahi Egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Szilágysámson református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.