Szilágysomlyó református temploma

Templom
Szilágysomlyó református temploma
Település:
Építés ideje:
16. század

Az ősi hit melletti kiállás Szilágysomlyó völgyében tört meg legkésőbb. Drágfi Gáspár védnöksége alatt megindult a városban is a reformáció.

Építése

1527-ben a reformátusoknak már fatemplomuk van.

Története

Somlyó népe fogékony volt a reformáció tanai iránt. A városnak ez az első református temploma vesszőfonásos,sárral betapasztott épület volt.

A XVI.század elején a városban ugynevezett oratorium létezett. Oratoriumainak rövid élete volt, egy-egy oratorium 10-15 évet ért meg. A város utolsó református oratoriuma után egy méter magas lábakra épült fatemplomot készítenek.

1535-ben Somlyón kb. 300 lélek élt, ennek legfeljebb fele lehetett református. 1540-1571 között Szilágysomlyón János Zsigmond idejében unitárius egyházközségbe tömörültek a helybeliek. Érdekességkép említem azt a tényt, hogy Báthory Zsigmond mennyasszonya, később felesége Habsburg Mária Krisztierna (Krisztina) átutazóban 1595-ben Prágából jövet a somlyói lovagvárban volt elszállásolva.

1600-ban a reformátusok már kőtalpra építenek maguknak templomot. Az egyház legrégibb fentmaradt írata 1608-ból való amely szerint  1609-től kezdődően pápista papot akarnak tenni prédikátornak. Legrégibb ezüst serlege 1610-ből való ismeretlen adományozótól kapta az egyházközség. 

1614-ben a felekezetek közötti arány még mindig a római katolikusok javára dölt el. (majdnem fele-fele az arány, nagyon kis eltérésel).

Krónikásaink érdekes esetet jegyeznek fel,  ebben az időben ugyanis királyi rendelet annak a felekezetnek ítéli oda római katolikus kőtemplomot amelyik felekezet több tagot számlál. Mivel Somlyón a római katolikusok száma nagyobb volt, mint a reformátusoké a templom megmaradt római katolikusnak.

Szilágysomlyón a két felekezet igen jó viszonyban volt egymással, hogy Erdélyben  párja nem volt. A várat II. Rákóczi Györgyné Gyerőfi Györgynek adta. A város várát Szejdi pasa égette fel 1660-ban és azóta sem épült fel újra.

1665-1669 között Kemény János fejedelem özvegye, 2.felesége Lónyay Anna  adományaival segítette az egyházat. 1670 körüli török-tatár pusztítás a reformátusok fatemplomát feldúlta és felégette.

1676. december 12-én Somlyón járt Thököly Imre fejedelem.

1688-ban a református templomnak két harangja volt. Feljegyzésekből tudjuk, hogy 1693 körül három fatornyos templom is állt a városban. Ebben az időben igen elszaporodtak a fatemplomok a környéken. Ezek a nagyobb településeken épített templomok kőtemplomra helyezett fatornyok voltak.

1697-ben itt tartják meg a partialis synodust. Egyházi anyakönyvét 1701-től vezetik. 1703-ban a somlyói várat Bánfi Dénes vette meg. Ebben az évben Szilágysomlyót elfoglalják a kurucok, szétvervén onnan a kevés számú császári őrséget.

1703-ban a templom mindkét harangja elpusztul templomával együtt, Leopld osztrák császár katonái lerombolták a templomot. 1704-ben egy 288 kilogramos harangot öntetnek a hívek költségén.

Egy régi úrasztali kenyérosztó óntányérja 1712-ből való Sepsi Judit ajándéka. Utolsó zsindelyfedeles fatornyos temploma 1714-ben épült a régi kőalapra. 1715-ben Somlyó színtiszta magyar település.

A templom és a parókia telke ősi adomány, Bethlen Gábor adományozta az egyháznak. Ezt a fatemplomot különálló haranglábbal  Zoványi P.György püspök szentelte fel. 1722-ben már javítják a templomot.

1726-ban már új harangok szólnak a toronyban. Az egyházközség tisztségviselői 1729-ben elhatározzák Losonczi Bánffi László főgondnok és 16 presbiter vezetésével 50 család vállalkozott, hogy  új templomot építenek. Ezt igazolja a mai templom szószék melletti címerpajzsos tábla, amin leírva található a templomépítés története.

A városban a két felekezet közötti jóviszonyt 1730-as református templom építésekor Hankóczy László plébános 6 éven keresztül koholt benemigazolódott vádakkal sikerült megakadályoznia a templomépítést (1730-1736).

1736-ban ismeretlen adományozó egy ezüst kenyérosztó úrasztali tányért ajándékozott az egyháznak. A templomépítési munkálatokat Kun Mihály váradi építőmester kezdte el. 1731-ben III. Károly idejében a templomok építéséhez királyi engedélyt kellett kieszközölni. Somlyón beszüntettették a az engedély nélküli munkálatokat, de a tilalom ellenére a somlyaiak folytatják a templomépítést. Félig kész fedetlen templomában már ebben az időben is tartanak istentiszteleteket.

A templom mennyezetét 1737-ben készítik. A templom különösen értékes része a finom színezéssel festett, népművészeti motívumokkal díszes kazettás mennyezete, amely Pataki János asztalos mester kitűnő munkája; A kazetták színei szinte az eredeti állapotban megőrződtek.

1754-ben a régi zsindelytetőzetet kicserélik Tokai Mihály és Szebeni János kurátorságában.1756-ban Szénási Zsigmondné Pap Kata egy nagy ónkannát, Varga Ilona pedig egy kisebb ónkannát adományoz az egyháznak.

1766-ban a ma is meglévő zömök támpilléres építmény nyugati részébe (addig a templom mellett harangláb állt) kőfundamentumra-erős fatorony épült, Kapronczai István  és Pándi János kurátorsága idején.

A templom építészeti stilusa barokos, de nem sorolható egyik tiszta stílushoz sem. Valójában 1766-ban fejezték be a szilágysomlyói teremhajós református templom építését.

1769-ben szerelik fel a templom orgonáját amire Losonczi Bánffi Ferenc előlegezte a pénzt. Ez az orgona Nagyszebenben készült. 1772-1773 között a templom előtti töltés fenntartására alkalmazott fatalpakat mély alapra emelt, kemény kőfallal cserélik ki. Szilágysomlyón 1797-ben gazdag római aranyleletet tárnak fel (Bécsi múzeum).

1810-ben a megrongálódott fatornyot lebontják. Ekkor 6885 lakosa van a városnak, ebből 6030 magyar, anyaegyháza 1880 lelkes. A lebontott fatorony helyébe egy 10 öl magas kőtornyot kezdenek el építeni, ezt a munkálat öt évig tartott.

Kenyeres Pál 1814-ben tette fel a toronysüvegre az első toronygömböt. Az 1815-ös torony és templomfedés még cseréppel történt. Az új kőtorony harangjait Elek Mihály harangozó húzta ebben az időben. A templom toronyóráját 1817-ben készítették. Mivel a temetődomb akácosából senki nem nézheti az idő mulását, a presbitérium úgy határozott, hogy a torony északi oldalára nem tesz óralapot, így történt, hogy a toronynak csak három oldalán van óra.

1847-ben 1003 lelkes a református anyaegyház. 1849-ben 2700 fő lakosa van a városkának. 1849-1876 között Szilágy-Kraszna vármegye székhelye  Somlyó volt. Sebestyén Klotild 1854-ben egy aranyozott ezüst poharat ad az egyházközségnek. 1876-ig Kraszna vármegye székhelye.

1877-ben a templomot renoválják és bádoggal fedik be. 1880-ban 4189 fős kisváros. 1889-ben a III. századból származó gepida (gót) fejedelmi kincsekre bukkantak (Nemzeti Múzeum). 1890-ben 4548 lakos él a városban 907 telkesházban, közte 3661 magyar, 857 oláh; hitfelekezet szerint 1405 római katolikus, 893 görög katolikus, 1385 ev. református és 838 izraelita.

1906-ban épült az új parókia Nagy Ferenc kuratorsága alatt. Pénzes István 1909-ben ácsmunkát végez a torony lépcsőjén. Kovács Lőrinc segítségével 1911-ben megjavítják a toronyórát, a gyülekezet áldozatos adományaiból a templomon is kisebb-nagyobb javításokat végeznek. Tankó Károly 1912-ben megjavítja a karzatokat.

1917-ben hadi célokra mindkét harangját elvitték. Ebben az évben dr. Nádudvary Jenő ügyvéd javasolja egy alapítvány létrehozását. 1920-ban nagyszabású gyűjtési akció kezdődik a református iskola javítási munkálataira.

1923-ban megjavítják a torony boltozatját és új fedelet kap a torony. Ebben az időben a Lórántffi Zsuzsanna nőegylet az egész város elismerését kivívta.

1924-ben utóda a protenstáns nőegylet tovább növeli népszerűségét. Ekkor megjavítják az orgona fuvóját. A szilágysági református egyházak presbitereinek negyedik konferenciáját itt a református templomban tartották meg. Ekkor még az egyházközség a szilágy-szolnoki református egyházmegyéhez tartozott. 1926. augusztus 22-én.

A templom orgonája többször ment át különböző javításokon, de az 1928-as felújítási munkálat volt a legkorszerűbb. 1930-ban megünnepelték a templom fennállásának 200 éves évfordulóját. Az ünnepi rendezvénysorozatnak a református nőszövetség volt a lelke. Ugyanebben az évben dr.Nádudvary Jenő előlegével egy 665 kilogramos (108 cm) nagyharangot öntett az eklézsia.

1934-ben befejezik az egyház Pokoltó-i házát. 1938-ban 1259 lelkes a szilágysomlyói református anyaegyház. 1940-ben nagy gyűjtési akcióba kezd a gyülekezet, templomjavításra készülődnek. Ekkor virágzó életet élt a helybeli református egyház.

Református iskolájában a legkülönbözőbb kulturális tevékenységeket fejtettek ki. 1943-ban az egyházközség presbitériuma gazdasági felügyelőt választott a Pokoltóra.

1944-ben az oroszok mind elvitték az úrasztali terítőket, szerencsére az úrasztali edényeket nem vitték el. Ekkor több református asszony úrasztali terítőt adományoz az elhurcoltak helyébe: özv.Varjasi Jánosné, Mihály Gyuláné, özv.Tötős Györgyné, Papp Lajosné, Schönstein Kató és sokan mások.

Ugyancsak 1944-ben Láyer Pál bevezeti a villanyt a templomba. 1950-ben Acsádi Elek a templomi padokat javítja meg. A templomban jelenleg levő úrasztalát Finta Árpád asztalosmester készítette és adományozta az egyházközségnek.

A templomnak Sántha Pál lelkészsége idején végzett teljes belső felújításakor az épületnek a padlózatát is, templompadokat is ő újította fel. Az ekkori munkák alkalmával, emberi csontvázakat találtak. Tornyában honoló több mint 200 denevérből álló denevértanya egyedülálló Szilágy megyében.

1954-ben id. Papp Lajos főgondnoksága alatt újraöntetik az 1930-as nagyharangot, a harangavatási ünnepségen Zsigmond Péter harangozó szólaltatta meg a harangot. 1954-ben temették el a református templomból id. Papp Lajos főgondnokot Fodor Béla, Sántha Pál és Gál Ferenc lelkipásztorok búcsuztatták.

Templomhajójában három karzat helyezkedik el a papi szószék két oldalán és ezzel szembeni bejárat felett. A keleti orgonakarzat, a déli gyermek és a nyugati legénykarzat. A templom oldalsó bejárata a portikuson keresztül engedi be híveit.

1955-ben Fazekas Mihály főgondnoksága alatt különböző javításokat végeznek a templomon. A templom és a torony lemezborítását 1957-ben felújítják, úgyanakkor Gy. Szabó László nagyváradi orgonamester megjavítja az orgonát..

A templomhajó három bejárati ajtaja a keleti, déli és nyugati oldalon helyezkedik el. A templomhajó szószék felöli részén két, a portikus felöli részen négy ablak, az orgonakarzat hátsó falán két kerek világítóablak engedi be a világosságot. A templomhoz tartozó parókia kertje a jelenleginél sokkal nagyobb kiterjedésű volt. Árnyas fasorai a főutcáig vezettek.

A jelenlegi poliklinikát a parókiától elvett területre építették. A presbitérium tagjai önkéntes munkával és adományokból a parókia előtti kertet csemetefákkal ültették be. Előtte még élnek azok a nyárfák amelyeket a Székelyföldről Finta  Árpád hozott és ajándékozott-sok más fával és szőlőoltással együtt-az egyháznak.

1967-ben a gyülekezet pénzén egy 360 kg-os (84 cm) kis harangot öntettnek Bukarestben. 1968-ban a megyésítés után a az egyházmegyék  száma a megyében eggyel csökkent.

1990-ben újraalakulnak , változnak az egyházmegyék beosztásai. 1992-ben 3219 lelkes a somlyai református gyülekezet. Somlyó lakossága ekkor eléri a 17642 főt, ebből 11472 magyar. A K-Ny-I tengelyű templom nyugati homlokzata előtt áll a 27 méteres magas torony.

Templombelsője 8x26 méter, itt a padokban 446 ülőhely. Önerőből teljesen felújították a református parókia épületét, s így, minden elfogultság nélkül Szilágy megye legszebb parókiája lett. Téli hideg időben a templom fűtése nincs megoldva. Harangozása villanyáram segítségével történik.

Kicsi északi templomkertje és a templomkörüli út rendezett. A 2002-es népszámlálás adatai szerint Szilágysomlyón 16.036 ember él, ebből 10.519 magyar, református anyaszentegyháza pedig 2552 lelkes.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Mike Zoltán, lelkipásztor

457300 Simleu Silvaniei, str. Pescaru-sului nr. 2, jud. Salaj,

tel/fax: 0260-678889

Szilágysomlyó református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.