Szilágyzovány református temploma

Templom
Szilágyzovány református temploma
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1680

A XII. században egy szerzetes klastrom állt itt. Ennek barát papjai kitiltani akartak a településről minden más felekezetű prédikátort.

Református templomáról annyit tudunk, hogy 1680 előtt fatemplom volt haranglábbal.

Története

Haranglábas fatemplomuk romlott állapota miatt szükségessé vált egy erősebb, tartósabb kőtemplom megépítése: „Ez urházának újjonan való megépítése kezdett Anno D. 1680".

A XVII. század első felében Bürgezd Zovány leányegyháza. 1680-ban megépítik a település (domboldalon) első kőtemplomát. Legrégibb egyházi kegytárgya egy aranyozott ezüst (talpas) úrvacsorai kehely 1698-ból Kerczegi Klára  ajándéka.

1715-ben színtiszta magyar település. 1725-ben egy füles fedeles boros ónkannával, majd 1727-ben egy kenyérosztó óntányérral szaporodik az eklézsia klenódiumainak száma. Bagaméri Mária 1734-ben csőrös, fedeles, füles boros ónkannát ajándékoz az egyházközségnek. Az egyházközség leltárában található még néhány meghatározatlan időből való tárgy: egy ezüst borosztó kehely, egy fülnélküli ón keresztelő kancsó, egy úrvacsoraosztó ezüsttányér, egy nagy óntányér.

1770-ben a templom mennyezetét festett kazettákkal borítják be, ez megörökítve vagyon az egyik írásos mennyezeti kazettán. A másik írásos kazettán a következő felírat olvasható: Király János kurátor, Lippay György egyházfi, Bika András asztalosmester és Hatvani András által készült Ferenczi András prédikátorságában.

1774-ben templomukat bezárják egy évre és lepecsételik, azért mert királyi engedély nélkül bővítették templomukat (portikus). Ekkor a híveket  még a templombajárástól is megfosztották. 1781-ben kezdik vezetni az egyházi anyakönyvet. 1793-as évszámot viseli a toronyba felszerelt 330 kg-os kisebbik harangja. A 4x4 méteres alapkerületű torony 1792-1794 között, Ferenczi András papsága idején épült fel a helybeliek segítségével. A feljegyzésekből kitünik, hogy a szomszédos falvak emberei is segítettek az építkezésben.

1828-ban elhatározták a templom bővítésének szükségességét. 1834-ben a templomot javítják tulajdonképpen ez volt a templom második  újjáépítése. A templombelsőt két igen szép boltozatos lábakon álló karzat díszíti: a toronyfelöli és az orgonakarzat (legénykarzat).

A  javítások alkalmával a mennyezeti értékes szép virágmotívumos kazettákat leveszik s  azóta a templomhajó mennyezete fehér vakolt sikmennyezet. 52 kazettát megőriztek és a legény-karzat alatti részre helyezték fel. Ennek a munkának befejezésekor 1838-ban felszentelik a templomot.

Ebben az évben Virág Ádám helybeli református lelkész és felesége Tunyogi Katalin egy aranyozott ezüst úrasztali poharat ajándékoz az egyháznak. 1847-ben 1174 fős település, 1162 lelkes anyaegyházzal. Megállapítható, hogy a reformáció óta eltelt időszak folyamán a zoványi lakosság vallási hovatartozása egységes és konstans maradt.

1856-ban  a református egyházközség egyik legnagyobb főgondnoka Orbán Miklós. Neki köszönhető, hogy a régi felekezeti iskola helyett 1866-ban befejeződött az új iskola építése. Ez a felekezeti iskola 1868-ban községivé válik.

Az 1872-1873-as kolerajárvány megtizedelte a lakosságot, ezért a falu lélekszáma 848 fére esik vissza.

Említésre méltó a falu nagy szülöttje Király Péter (1868-1933) ügyvéd és író. Nem utolsó sorban Zoványi Jenő (Krausz) lelkész is a falu szülötte.

1891-ben 962 lelkes faluban 918 magyar él a településen. Itt 1891-ben gyógyfürdő működik, és orvosi felügyelet alatt kezelésekt végeznek a beutalt betegeken, 1892-ben.108 gyermek jár iskolába. 1896-ban a millenniumi ünnepségekre készült el a jelenleg is használt parókia épülete.

Nagyon régi szószéki koronáját Szekeres Sándor készítette. Ekkor anyaszentegyháza 852 lelkes. Beépített  kilenc regiszteres orgonáját Angster József és fia, pécsi mester készítette.

1906-ban a felekezeti iskola épületében állami iskola működik, s amig lehetett református vallású tanítókkal. Templomának márvány úrasztalát 1911. május 25-én  Bara F. Mária és Király Sz. Zsuzsanna konfirmációjuk emlékére ajándékozták az egyháznak. Ebben az évben díszes orgonát szereltek fel a templomomba1, tünik ki az egyházi jegyzőkönyvből.

Csompó András ref. Lelkész idejében Zoványnak színtiszta kálvinista magyar volt a polgársága. 1927-ben Incze Kálmán földbirtokos a helybeli református gyülekezet főgondnoka és ez időben legnagyobb anyagi támogatója az egyháznak.

1929-ben a gyülekezet egy nagyobb (560 kg) harangot öntettett Kudzsiron a Klein Oszkár  műhelyében.1938-ban a zoványi egyházközség gyülekezete 1163 lelket számlált. 1941-ben a kisközség népessége 1372 fő, ebből. 1151 református Templomának két bejárata van: egyik a torony alatt a másik a portikuson keresztül. Portikusa négy ablakos. A templomhajó szószéki oldalán négy ablak engedi be a világosságot.

A katedrába való feljutás a templomfalba épített kiugró kis folyóson keresztül történik. Ez a megoldás azt az érzést kelti az emberben, mintha kivülről lépne be az igehírdető lekipásztor a szószékbe.

1958-ban Antal Sándor lelkipásztort a kommunista terror időszakában, egyházi tevékenységéért börtönbe zárták.

1971-ben a gyülekezet áldozatos adományaiból templomjavítási munkálatokat végeztek el. Templomhajója 28 méter hosszú és 8,50 méter széles. Ennek mennyezete kékre van festve, csillagokkal szórva, ami  a csillagos kék eget szimbolizálja.

1986-ban felújították a templom tornyát. A templom és a torony palával van fedve.1992-ben 1111 (más forrás szerint 1162) lelkes a helybeli református anyaegyház. 1992-1993-ban a volt felekezeti iskolát felújítják és imaháznak használják fel.

1995-ben a templom belső nagyjavítása idején (ajtó ablak), az I. és II. világháborúban  elesett 28 hősnek kopjafás emlékművet emeltetett az egyházközség.

1997-ben az egyházközség hálából rendbe tette Incze Kálmán volt királyi tanácsos családi sírboltját, aki végrendeletében az egyházra testálta  a falu alsó temetőjét.

Nagy templomában 370 ülőhely van. A templomhajó (10x30 m) padlózata kockacsempés, padjai alatt téglázott, padjaiban 460 ülőhellyel. A templom téli hideg időben való fűtése nincs megoldva.

1997-ben a templom külső renoválására is sor került. 1998-ban 1057 lelkes a helybeli gyülekezet. Cinteremben álló templom környéke rendezett.

1999-ben megkezték az új gyülekezeti ház építését. Ebben az évben a torony falára márványtábla került, ami Szilágyzovány fennállásának 750. évfordulóját hírdeti.

2000-ben a helybeli református egyázközség  970 lélekkel bűszkélkedett, ebben az évben teljesen felújítják a templomi orgonát. Ez évben 14 gyermeket kereszteltek az elhalálozások száma pedig 13 volt.

 Szilágyzovány talán az egyetlen falu a megyében ahol a legnagyobb az elvándorlás. Alig egy-két ember maradt meg egy-egy korosztályból. Jelenleg is használt alpaka keresztelő kancsója és tálja a múlt század második feléből való. A temploma K-Ny-i tengelyben épült, a nyugati homlokzat előtti torony 30 méter magas. 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Kiss Miklós, lelkipásztor
457213 Zăuan, str. Principală,nr. 368, jud. Sălaj,

tel.: 0260-623335 , 0748-224155,

email: zovanyimiklos@freemail.hu

Szilágyzovány református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.