Zoványi Pipis György

Életpályája

Református lelkész és 29 éven át  debreceni püspök. Megszervezte a kálvinisták ellenállási mozgalmát a rekatolizáció ellen és a Habsburgokkal szembeni ellenállást a városban. Személyes lélekjelenlétével, megmentette a református templomot és a zilahi belviszályok idején megakadályozta a vérontást a polgárok és a nemesek között. Született 1656-ban Biharon, hol nagyapja, Zoványi P. János, református pap volt.

Apja, Balázs, a magyar királyi hadseregben katona, N.-Váradon török fogságba esett és ott halt meg. György huszonegy éves korában ment a kolozsvári iskolába. Göttingában, Franekerben volt egyetemen. Legelőbb a gróf Bethlen Elek udvarában lett pap; ott vette nőül Keresztúri Annát, a kivel ötvenhárom évet töltött, 1700-ban Sz.-Somlyón pap.

1705-ben kurucz tábori pap, felöltvén a kék köntöst s veres övet, mely a kurucz tábori papok formaruhája volt. 1710-ben visszatért Sz.-Somlyóra papi hivatalába.1712-ben lett zilahi pap (Zilahon negyvenhat évig lelkipásztorkodott), {772.} még előbb, 1711-ben szilágyvidéki esperessé választották.1714-ben nála szállt meg XII. Károly svéd király. 1723-ban közzsinati jegyzővé (generális nótárius) választották, azzal a joggal, hogy az akkori püspök, Rápóti Mihály halálával ő legyen utódja.

Rápóti 1726-ban halt meg, a mikor aztán Zoványi püspökké lett; az esküt 1728 április 25-dikén tette le Zilahon.

Zoványival, mint íróval, részletesen foglalkozik Szilágyi Ferencz Zilah Történelméből cz. értekezésében.*V. ö. e mú I. k. 76�"78. l. Vannak ünnepi, vasárnapi, templomszentelő, temetésekre való prédikácziói. Halotti beszédeket tartott báró Wesselényi Istvánné gr. Bánffy Kata (1734), Wesselényi István báró (1748) felett. Különösen ismertté tették nevét az 1629�"1751-ig tartott zsinatok végzéseiből egybegyűjtött Zoványi-kánonok (Kolozsvár, 1753). Sajnos, hogy kéziratban hátrahagyott munkái (A heidelbergi káté magyarázata, egy latin nyelvű Dogmatica Theologia, azután naplója) elvesztek. 1758-ban halt meg Zilahon, 101 éves korában. Öt gyermeke maradt.

Zilah
Zilah A Meszes lábánál elterülő Zilah már a honfoglalás idején lakott település volt. 1241-ben a tatárok feldúlták, felégették hogy a legenda szerint csak egy tyúkól maradt meg a városból.

Zoványi Pipis György

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.