Magyarkecel (Meseşenii de Jos)

Magyarkecel (Meseşenii de Jos)

Magyarkecel Zilahtól Ny-DNy-ra, a 868 m magas Terbetéből eredő Kólicka-patak völgyében települt vegyes lakosságú község.

A község a Krasznát Zilahhal öszekötő aszfaltozott út mentén fekszik, Krasznától a Katrics-patak (1523 Kathrys) választja el.

A település nyugati része (Felszeg) a környező dombokra is felhúzódik. Keleten a Nagyhegy közel 400 m-es dombja határolja, melynek legjelentősebb kiemelkedése a 369 m, szőlővel beültetett Hajnalhegy.

Etimológiája

Nevét Petri Mór a török kopasz szóból eredezteti. Krasznahorvát és Magyarkecel között van egy jelentős kiemelkedés, a Kopasz-domb (423 m). Kiss Lajos szerint neve szláv eredetű személynévből származik, magyaros névadással. Magyarkecel néven először 1388-ban találjuk a középkori okiratokban.

Története

Magyarkecel  1968 óta községközpont. Hozzá tartozik Románkecel, Gurzófal-va és Egrespatak. A négy falu összlakossága 3028 fő (1992), ennek 24%-a él a községközpontban.

A Meszes közelében meghúzódó falu története szorosan összefügg a környező, meszesalji települések, elsősorban Románkecel és Krasznahorvát történetével. Magyarkecelt a 14. századtól a 16. századig nagyrészt a keceli Szele família birtokolja. Nemesi jogaikat ősi földfoglalásukra vezetik vissza, bár földbirtoklásuk csak a 14. század végétől kezdve mutatható ki. 1388-ban a váradi káptalan Magyarkecel birtokot egyrészről Tamás, Miklós és András, másrészről Keceli Miklós fiai, László és Balázs között egyenlő módon megosztja.

A későbbiek folyamán Magyarkecelt mindig mint a Szele család birtokait említik az oklevelek. 1451, 1471, 1490, 1498, 1504, 1549, 1555-ben Magyarkecelre is vonatkozó nagy beiktatások, osztozkodási perek folytak vagy az egész Szele nemzetség, vagy egyik-másik ágának tagjai között.

Az első földesúri jobbágy összeír ások Magyarkecelről is a 16. század közepéről maradtak fenn. 1553-ban Szele Klára és Szele Miklós özvegyének 14-14 portája után adózik. Ekkor a település népessége 250 lélek. A Pragmatica Sanctio korában 17 háztartás fizet adót. Lakossága 153 fő.

A II. József-kori első magyarországi népszámlálás alapján nemcsak a település lélekszámát tudjuk meg, hanem képet alkothatunk a község lakosságának társadalmi rétegződéséről is. Magyarkecel ekkor gróf Teleki Lajos és Toldalagi Lászlóné birtoka. A nemesek száma 4, mely 1808-ra 20-ra emelkedett.

Ismertebb birtokos nemesek: Szentmarjai, Matolcsi, Komornyik, Hari, Szöllösi. A lakosság legnépesebb csoportját jobbágyok és zsellérek alkotják. Összesen 166. Mellettük jelentős az egyéb rovatban szereplők száma is. Ebben a katonai szolgálatra alkalmas férfiak találhatók (17). Az 591 főt kitevő népesség 107 családban és 95 házban oszlott meg.

Kecel ősi típusú helységnév, amely minden bizonnyal a hely birtokosának nevéből származik. Első okleveles említése a Váradi Regestrumban 1213-ban: Keceli Zoloc bevádolt badacsonyiakat, hogy ismeretlen poroszlóval elvitték 4 ökrét. Ugyancsak a Váradi Regestrumban, 1217-ben Cocil néven találjuk.
A reformáció tanai korán elterjedtek a község lakosságának körében.

A hagyomány szerint Magyarkecel egyszerre tért át a református hitre, 1567-ben, egyháza is ez idő tájt szerveződött. 1747-ben lett anyaegyházzá, addig Horvát filiája volt.

Az oktatás kezdetei a 18. század közepéig nyúlnak vissza. 1745-ben van szó az oskolamesterről és díjleveléről. Egy 1747. évi feljegyzés pedig szalmafedeles iskoláról tesz említést. 1873-ban részben közadakozásból, részben az egyházi tulajdonban lévő erdő fáinak értékesítéséből felépítik az új, egytantermes, kétszoba-konyhás tanítói lakással egybekötött iskolát, mely továbbra is mint felekezeti iskola működik. Az állami iskola csak az 1948-as tanügyi reform után indul be.

Magyarkecel a kis községek sorába tartozik. 1920-ban össznépessége meghaladta ugyan a 900 (925) főt, azóta azonban lassú csökkenés állt be. Az 1992. évi népszámlálás adatai szerint már csak 729 lélek él a faluban. A lakosság többsége magyar. Százalékos arányszáma az össznépességen belül az 1920. évi 45,4%-ról 54,8%-ra emelkedett.

A II. világháború előtt Magyarkecelben népes zsidó közösség is élt (4,4%). A legutóbbi népszámlálás viszont 63 főből álló cigánylakosságot mutatott ki. A 262 főt kitevő román közösség első hullámai a 18. század derekán jelennek meg, s 1773-ban már 20 román családot mutatott ki az akkori statisztika.

Már ekkor a két Kecelnek önálló görög katolikus egyháza volt. 1847-ben a románság abszolút többségben élt a faluban. A századforduló tájékán azonban a magyarság jutott számbeli fölénybe (52,3%).

Magyarkecel népének fő megélhetési forrása mindig a mezőgazdaság volt, pontosabban a növénytermesztés és az állattenyésztésből származó termékek értékesítése jelentett számottevő jövedelmet és biztos megélhetést. A 20. század első évtizedeiben a krasznaiak hatására a zöldségtermesztés is beindult, a Kólicka-patak termékeny árterén piacra is termelnek. A környező napsugaras dombok lejtőin szőlőművelés és gyümölcstermesztés alakult ki már ősidők óta. Különösen a szilva érzi jól magát ezen a tájon. A pálinkafőzés, mellyel korábban a helybeli zsidók foglalkoztak, jövedelemkiegészítő tevékenység immár jó száz éve.

Az összterület 1/5-ét kitevő rétek és legelők az állattenyésztés alapjait vetették meg. Magyarkecel jelentős jószágállománnyal (tehén, bivaly, juh, sertés) rendelkezik. A tej eladásából jelentős jövedelem származik.

Források

Major Miklós: Magyarkecel, 425-428. old., in.: Szilágysági magyarok, Kriterion, 1999.

Épített örökség

Magyarkeceli református templom
Magyarkeceli református templom A Hajnalhegy aljába települt Magyarkecel, templomáról és fatornyáról híres.
Magyarkeceli harangláb
Magyarkeceli harangláb A templomtól különálló fatorony a XVII-XVIII. századfordulóján épülhetett.
Magyarkeceli ortodox templom
Magyarkeceli ortodox templom 1733-ban a görög katolikusoknak volt fatemplomul a Magyarkecel temetőjében. 1857-ben, egy viszonylag alacsonyan fekvő területen új téglatemplom épült.

Magyarkecel (Meseşenii de Jos)

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.